დღე : 31
ღამე : 18
კონტაქტი

სტრუქტურა

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა  05.08.2023       

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის  სტრუქტურა 

 

   

მერი                                           

 

პირველი მოადგილე 

მოადგილე 

 

მერის წარმომადგენლები

 

მუნიციპალური ორგანიზაციები 

 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური 

იურიდიული განყოფილება

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

შესყიდვების განყოფილება

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის და შრომის უსაფრთხოების დაცვის განყოფილება

მერის წარმომადგენლების და ასისტენტების საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

საქმისწარმოების განყოფილება

 

ზედამხედველობის სამსახური

მოსაკრებლების კონტროლის განყოფილება

უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილება

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება 

ბიუჯეტის შესრულების კონტროლის განყოფილება 

ბუღალტერიის განყოფილება 

 

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ჯანდაცვის განყოფილება

სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილება

 

შიდა აუდიტის სამსახური

შიდა აუდიტის განყოფილება 

მონიტორინგის განყოფილება 

 

 

ეკონომიკის სამსახური

ქონების განყოფილება

ტრანსპორტისა და გარე რეკლამის რეგულირების განყოფილება

 

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილება

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილება

 

განათლების, კულტურის,   სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

განათლების განყოფილება 

კულტურის განყოფილება

სპორტის განყოფილება 

ახალგაზრდული განყოფილება

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური