დღე : 26
ღამე : 14
კონტაქტი

მერიის სამსახურები

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური

ადმინისტრაციუი და შესყიდვების სამსახური

 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურ მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულია.

 

ერთეული უზრუნველყოფს გორის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოებისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი და მეორადი სტრუქტურული ერთეულების საქმისწარმოებას, მათ კომუნიკაციას ერთმანეთთან, მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის კოორდინაციას, მერიის საქმიანობის სამართლებრივ უზრუნველყოფას, სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზებასა და განხორციელებას.

 

ადამიანური რესურსების  მართვას და მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას, ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს ურთიერთობას მოქალაქეებთან, იურიდიულ პირებთან, სხვა გაერთიანებებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან, სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მერიის ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას.

 

სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:


1) საქმისწარმოების განყოფილება

2) საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებ

3) ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

4) შესყიდვების განყოფილება

5) იურიდიული განყოფილება

6) მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის და შრომის უსაფრთხოების განყოფილება

7) მერის წარმომადგენლების და წარმომადგენლების ასისტენტების საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის დებულება 

 

 

მიიღეთ ყველა სიახლე
ელ.ფოსტის საშუალებით