დღე : 31
ღამე : 19
კონტაქტი

მერიის სამსახურები

ზედამხედველობის სამსახური

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულია. 

 

სამსახური ფუნქციურად ახორციელებს :

 

მშენებარე შენობა-ნაგებობების, წარმოებული სამშენებლო ნაკეთობების, კონსტრუქციების საპროექტო ნორმატიული და სახელმძღვანელო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე, მშენებლობის დაწყებიდან დასრულებამდე დადგენილი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი წესრიგის შესაბამისობაზე ზედამხედველობას.

 

 

სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამუშაოების, მომსახურების ან/და საგნის შუალედური და საბოლოო მიღება-ჩაბარების ღონისძიებების განხორციელების მიზნით შესაბამისი კონტროლისა და ზედამხედველობის უზრუნველყოფას.

 

სამსახურის დაქვემდებარებაში მყოფი განყოფილებები:

 

  • მოსაკრებლების კონტროლის განყოფილება
  • უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილება

 

ზედამხედველობის სამსახურის დებულება 

 

მიიღეთ ყველა სიახლე
ელ.ფოსტის საშუალებით