დღე : 9
ღამე : -1
კონტაქტი

მერიის სამსახურები

ზედამხედველობის სამსახური

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულია. სამსახური ფუნქციურად ახორციელებს ზედამხედველობას მშენებარე შენობა-ნაგებობების, წარმოებული სამშენებლო ნაკეთობების, კონსტრუქციების საპროექტო ნორმატიული და სახელმძღვანელო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე, მშენებლობის დაწყებიდან დასრულებამდე დადგენილი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი წესრიგის შესაბამისობაზე .

სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამუშაოების, მომსახურების ან/და საგნის შუალედური და საბოლოო მიღება-ჩაბარების ღონისძიებების განხორციელების მიზნით შესაბამისი კონტროლისა და ზედამხედველობის უზრუნველყოფას.

სამსახურის დაქვემდებარებაში მყოფი განყოფილებები:

  • მოსაკრებლების კონტროლის განყოფილება;
  • უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილება

 

ზედამხედველობის სამსახურის დებულება 

 

მიიღეთ ყველა სიახლე
ელ.ფოსტის საშუალებით