დღე : 31
ღამე : 19
კონტაქტი

მერიის სამსახურები

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური გორის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულია.

 

 

რომელიც უზრუნველყოფს მერიის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება-დასაბუთებას, მიღებული ბიუჯეტის შესრულებას.

 

საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და ეფექტიან გამოყენებას და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგებას.

 

 

სამასახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:

 

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება 

 

ბიუჯეტის შესრულების კონტროლის განყოფილება

 

ბუღალტერიის განყოფილება 

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება

მიიღეთ ყველა სიახლე
ელ.ფოსტის საშუალებით