დღე : 9
ღამე : -1
კონტაქტი

მერიის სამსახურები

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური არის გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მერიის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება-დასაბუთებას, მიღებული ბიუჯეტის შესრულებას, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და ეფექტიან გამოყენებას და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგებას.

სამასახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:

  • ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება 
  • ბიუჯეტის შესრულების კონტროლის განყოფილება 
  • ბუღალტერიის განყოფილება 

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება

მიიღეთ ყველა სიახლე
ელ.ფოსტის საშუალებით