დღე : 19
ღამე : 7
კონტაქტი

მერიის სამსახურები

შიდა აუდიტის სამსახური

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური  არის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული,  რომელიც  უზრუნველყოფს  თვითმმართველი ერთეულის ორგანოებისა და მის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობის სრულყოფას, ფინანსების მართვის  გაუმჯობესებას, სახსრების და  სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერებას, მიზნობრიობის დაცვასა და ეფექტიანობის გაზრდას.

სამსახური თანამშრომლობს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან. მოთხოვნის შემთხვევაში, აწვდის მას შესაბამის ინფორმაციას ან/და დოკუმენტაციას. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან ურთიერთობას წარმართავს შიდა კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფები:

შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება 

მიიღეთ ყველა სიახლე
ელ.ფოსტის საშუალებით