დღე : 31
ღამე : 19
კონტაქტი

მერიის სამსახურები

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

გორის მუნიციპალიტეტის    მერიის  სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური უზრუნველყოფს მერიის ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას.

სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავებას, მუნიციპალიტეტის სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმვისა და ქალაქთმშენებლობის დოკუმენტების შემუშავებას, მშენებლობის ნებართვების თაობაზე გადაწყვეტილებების მომზადებას, მშენებლობაზე და არქიტექტურულ საქმიანობაზე ზედამხედველობას.

სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:

  • ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილება
  • სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილება

 

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულება

მიიღეთ ყველა სიახლე
ელ.ფოსტის საშუალებით