დღე : 9
ღამე : 1
კონტაქტი

მუნიციპალური პროგრამები

განაცხადის ფორმები

ბრძანება N ბ20

გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განათლების, კულუტურული ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროქტების თანადაფინანსების პროგრამების საპროექტო განაცხადების/განაცხადების განხილვისა და შეფასების სამუშაო ჯგუფის შექმნის და საპროექტო განაცხადის ფორმის დამტკიცების შესახებ 

1.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განათლების, კულტურული ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროექტების თანადაფინანსების პროგრამების საპროექტო განაცხადის ფორმა  _ ფორმა  N1

2. გორის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის განაცხადის ფორმა _ ფორმა N1