დღე : 9
ღამე : -1
კონტაქტი

მერიის სამსახურები

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

სამსახური უზრუნველყოფს საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის მობილიზაციისა და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას.

 

სამსახური აწარმოებს მოქალაქეთა სამხედრო სავალდებულო და სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევას; ვალდებულია სამხედრო აღრიცხვიანობისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის საკითხებში წესების დარღვევის ფაქტებზე, სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, კანონმდებლობით დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში, მასალები გადასცეს სამართალდამცავ ორგანოებს; ახორცეიელებს საქართველოს კანონმდებლობით და სამსახურის დებულებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებებს.

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულება 

მიიღეთ ყველა სიახლე
ელ.ფოსტის საშუალებით