3 ივლისს,10:00საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა,შემდეგი დღის წესრიგით:
1. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს. დავით რაზმაძე/
2. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის (დაფინანსების წყარო ადგილობრივი ბიუჯეტი) დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის № 50 განკარგულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. დავით რაზმაძე/
3. „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
4. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესების დადგენის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს. ზურაბ როსებაშვილი/
5. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 მარტის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს. ზურაბ როსებაშვილი/
6. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
7. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
8. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის-გერბის და დროშის საუკეთესო პროექტების შესარჩევად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
9. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის-გერბის და დროშის საუკეთესო პროექტების შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების და კონკურსის ძირითადი პირობების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1-ლი მაისის №60 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
10. „ქალაქ გორის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ზურაბ როსებაშვილი/
11. „სსიპ ქალაქ გორის N9 საჯარო სკოლისთვის ვაჟა ფშაველას სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
12. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების სსიპ „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოსათვის“ სარგებლობის უფლებით უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
13. „ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის შპს „ELITSERVICE“ -თან 2013 წლის 27 აგვისტოს გაფორმერბულ აღნაგობის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
14. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი დილა GEORGIA Gori CITY HALL Municipality NLP Football Club DILA under Tengiz Burjanadze”-სთვის სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
15. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ა(ა)იპ „ქ.გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოსთვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
16. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით სარგებლობის უფლებით (იჯარის ხელშეკრულებით ) გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
17. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შპს „საქართველოს ფოსტისთვის“ სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
18. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ა(ა)იპ „ქ.გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების №20 საბავშო ბაგა-ბაღისთვის“ სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
19. „ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების 2014 და 2015 წლებში გარე განათების განვითარებასთან დაკავშირებით შესრულებული, მიმდინარე და დაგეგმილი სამუშაოების ანგარიშის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ზურაბ როსებაშვილი/
20. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 2015 წლის გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/ მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
სხდომაზე დეპუტატებმა დაამტკიცეს 19 საკითხი.დღის წესრიგით გათვალისწინებული მეცხრამეტე საკითხი საკრებულოს გადაწყვეტილებით, მისი სრულყოფის მიზნით,დაბრუნდა ხელახლა განსახილველად.