1 მარტს 16:00 საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა,შემდეგი დღის წესრიგით:
„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება. /მომხს. დავით რაზმაძე/
სხდომას ესწრებოდა საკრებულოს 12 წევრი.დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხი ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა.