23 თებერვალს 15:00 საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:1. ”ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული პარტიის“ თავმჯდომარის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2017 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
2„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ 2017 წლის 06 იანვრის № 1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2017 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომაზე. 
/ მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
3 “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის მრავალდარგოვანი პროფესიული განათლების კოლეჯი შპს „პანაცეას“ მიმართ დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2017 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომაზე.
/ მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
4 “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის შ.პ.ს „გორის სერვისჯგუფზე“ ავტომანქანების პარკირების ორგანიზების უფლების ვადის გაგრძელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2017 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
5. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2017 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომაზე.
/ მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
6. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შპს „ახალი ქსელებისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის გამოხატვის შესახებ” ქალაქ გორის მუიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტს თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2017 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომაზე.
/ მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
7. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფიზიკური პირისთვის, დავით გოგლიძისთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2017 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომაზე.
/ მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
8. “ადგილობრივი თვით მმართველობის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2017 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2017 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
9. „შპს „გორის სერვისჯგუფის 2016 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის“ თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2017 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომაზე.
/ მომხს. პაპუნა კობერიძე/
10. “ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გურამ პაპიტაშვილის სახელობის ჭიდაობის კომპლექსური სკოლის 2016 წლის და 2017 წლის განვლილი პერიოდის გაწეული მუშაობის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2017 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომაზე.”
/მომხს.ივანე ჩხიკვაძე/
11. „ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლის 2016 წლის და 2017 წლის განვლილი პერიოდის ფინანსური ანგარიშის“ თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2017 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.დავით რაზმაძე/
12. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების 2016 წლის და მიმდინარე 2017 წლის განვლილი პერიოდის საქმიანობის ანგარიშის“ თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2017 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
13. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის II კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის განკარგულების შემუშავება და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2017 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
14. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეორგანიზაციის და ზოგიერთი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ლიკვიდაციის დაწყების შესახებ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2017 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
15. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2017 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
საკრებულოს ბიუროს სხდომამ დაადგინა 6 მარტის მორიგი საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი.