3 თებერვალს 10:00 საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:
1. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართულ ოცნებაში“ ახალი წევრის მიღების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
2. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს.დავით რაზმაძე/
3. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს № 9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
4. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
5. “საჯარიმო ქვითრის(ოქმის) შევსების და ჩაბარების წესის,საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) წარმოების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის,საჯარიმო ქვითრის ადმინისტარციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის,საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) აღრიცხვის ჟურნალის, დაბრუნებული, გაუქმებული ან გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) ჩამოწერის აქტის და დაბრუნებული (გაუქმებული ან გამოსაყენებლად უვარგისი) საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) აღრიცხვის ჟურნალის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
6. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 თებერვლის №26 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
7. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1მაისის №58 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
8. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, ა(ა)იპ შიდა ქართლის სამხარეო ფეხბურთის ფედერაციისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
9. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის მოქალაქე კობა მჭედლიშვილის მიმართ დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
10. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის მოქალაქე გრიგოლ კაპანაძის მიმართ დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
11. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილების მიერ 2016 წლის და მიმდინარე 2017 წლის განვლილი პერიოდის გაწეული საქმიანობის ანგარიშის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
12. “ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ფინანსური ანგარიშის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.დავით რაზმაძე/
13. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის საქმიანობის წლიური ანგარიშის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
სხდომას ესწრებოდა საკრებულოს 13 წევრი,დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა.