ჩატარდა ქ. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგითი სხდომა, რომელსაც საკრებულოს 13 წევრი ესწრებოდა. სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები:1. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
2. „„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის გავრცელების დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 ნოემბრის № 87 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
3. „„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში პრემიის ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
4. „„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს № 9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
5. „„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე პარკირების ადგილების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 03 ივნისის № 21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
6. „„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების, ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 მარტის № 25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
7. „„სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფინანსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. დავით რაზმაძე/
8. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
9. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, №41 ოლქის გორის მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის იოსებ მაკრახიძესთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
10. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
11. “ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის შპს „ELITSERVICE“ -თან 2013 წლის 27 აგვისტოს გაფორმებულ აღნაგობის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 ივლისის №123 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
12. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვისათვის საწვავის ლიმიტის დაწესების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს № 20 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. დავით რაზმაძე/
13. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, №41 ოლქის გორის მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის იოსებ მაკრახიძესთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
14. “ქალაქ გორში გარსევანიშვილის ქუჩასა და სტალინის გამზირის კვეთაზე საგზაო ნიშნების დამონტაჟების და დემონტაჟის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
15. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
16. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სოციალური პროექტების თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
17. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის „განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
18. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის მოქალაქე თეიმურაზ კალმახელიძის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
19. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მიზნობრივი კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
20. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის „რაგბის განვითარების პროგრამის“დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
21. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის „სასკოლო მზაობის ცენტრის“პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
22. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მიზნობრივი „სპორტის განვითარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
23. “საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის, გორის სერვის ცენტრის“ 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ.
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
24. „ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გაზეთი „გორის მაცნეს“ 2016 წლის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ”ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
25. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის“ მიერ 2016 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების თობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
26. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს. ზურაბ როსებაშვილი/
27. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისგან სესხის აღებაზე და გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზურაბ როსებაშვილი/
დღის წესრიგით გათვალისწინებული მე-3 და მე-14 საკითხები მერიამ უკან გაითხოვა, 23-ე საკითხი ცნობად იქნა მიღებული, ხოლო 24-ე და 25-ე საკითხები - გაზეთ ,,გორის მაცნეს“ და ქ. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიშები დადებითად შეფასდა. 
რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, საკრებულოს წევრთა ხმათა უმრავლესობით მათზე დადებითი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული