2 დეკემბერს 10:00 საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:
1. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს. დავით რაზმაძე/
საკითხი დამტკიცდა.
2. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის გავრცელების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 ნოემბრის № 87 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი დამტკიცდა.
3. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 03 ივლისის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ დამტკიცდა.
4. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს № 9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
5. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი დამტკიცდა.
6. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის მოქალაქე თეა გელაშვილის მიმართ დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
7. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის მოქალაქე ივანე გოქაძეს მიმართ დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
8. “ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის შპს „ELITSERVICE“ -თან 2013 წლის 27 აგვისტოს გაფორმებულ აღნაგობის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 ივლისის №123 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხს მხარი არ დაუჭირა უმრავლესობამ.
9. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შ.პ.ს „ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის გამოხატვის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
10. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფიზიკური პირისთვის, გიორგი კანდელაკისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
11. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შპს „სოლიდორთ ჯორჯია“- სთვის პიდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და ქ.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 7 ოქტომბრის N183 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
12. “მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, სასყიდლით, აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
13. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, ა(ა)იპ „გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა კომპრომისული ვარიანტით.
14. “პირობიანი ელექტრონული აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ხელსეკრულებით გადასაცემი ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის და აუქციონის პირობების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
15. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის კითხვარისა და კითხვარის შევსების წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
16. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის III კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.დავით რაზმაძე/
საკითხი დამტკიცდა.
17. „ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ტურიზმის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის განათლების განყოფილების 2016 წლის განვლილი პერიოდის ანგარიში გაწეული სამუშაოების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ივანე ჩხიკვაძე/
საკითხი დამტკიცდა.
18. “ ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის მიერ 2016 წლის განვლილი პერიოდის გაწეული მუშაობის ანგარიშის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი დამტკიცდა.
19. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში“
/მომხს. ზურაბ როსებაშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
20. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
საკითხი დამტკიცდა.
21. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომოხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
22. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.დავით რაზმაძე/
საკითხი დამტკიცდა.
23. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის 2016 წელს გაწეული მუშაობის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომოხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი დამტკიცდა.
24. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
25. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
26. „ქალაქ გორში, სტალინის გამზირ №16-ის წინ საგზაო ნიშნებისა და საინფორმაციო დაფების განთავსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 4 ნოემბრის №50 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
27. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების, ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 მარტის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.