18 ნოემბერს 15:00 საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:
1.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
2. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის გავრცელების დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 ნოემბრის № 87 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი3.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 03 ივლისის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი4.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს № 9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი5. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი6.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის მოქალაქე თეა გელაშვილის მიმართ დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი7.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის მოქალაქე ივანე გოქაძეს მიმართ დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი8.“ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის შპს „ELITSERVICE“ -თან 2013 წლის 27 აგვისტოს გაფორმებულ აღნაგობის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 ივლისის №123 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
9.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შ.პ.ს „ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის გამოხატვის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
10.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფიზიკური პირისთვის, გიორგი კანდელაკისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
11.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შპს „სოლიდორთ ჯორჯია“- სთვის პიდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და ქ.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 7 ოქტომბრის N183 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი12.“მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, სასყიდლით, აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი13.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, ა(ა)იპ „გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
14.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის კითხვარისა და კითხვარის შევსების წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
15.ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის III კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
16.ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების განყოფილების 2016 წლის განვლილი პერიოდის გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში
17.ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარის მიერ 2016 წლის განვლილი პერიოდის გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში 
18.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.
19.ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.20.ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.21.ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.22.ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.23.ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.
აღნიშნულმა ბიურომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები კომისიების მიხედვით გადაანაწილა განსახილველად.