გორის მერია აცხადებს კონკურსს კულტურულ-საგანმანათლებლოპროექტების  თანადაფინანსების მოსაპოვებლად! კონკურსიხორციელდება ,,ქალაქ გორისმუნიციპალიტეტის მერიისკულტურული ღონისძიებებისხელშეწყობისა დათანადაფინანსების პროგრამის“ (http://gori.gov.ge/sajaro/1467622371.pdf)ფარგლებში.კონკურსისმიზანია შემოქმედებითი  ადამიანების,    ახალგაზრდების  პიროვნული  და პროფესიულიზრდის ხელშეწყობა, ქალაქის კულტურული და საგანმანათლებლო სივრცის განვითარებისხელშეწყობა,  ახალი იდეების რეალიზების  ხელშეწყობა.კონკურსშიმონაწილეობა შეუძლიათ ფიზიკურ პირებს,არასამთავრობო, არაკომერციულ(არასამეწარმეო) იურიდიულპირებს, საინიციატივოჯგუფებს. საკონკურსო განაცხადიუნდა მოიცავდესშემდეგ პუნქტებს:1.        ზოგადიმიმოხილვა;2.        პრობლემისაღწერა;3.        მიზანი;4.        საქმიანობა;5.        საქმიანობისგრაფიკული გეგმა;6.        მოსალოდნელიშედეგები დაპროექტის მდგრადობა;7.        ბიუჯეტი; კონკურსი დაფინანსდებაქალაქ გორისმუნიციპალიტეტის მერიისბიუჯეტის მიზნობრივიკულტურული ღონისძიებებისხელშეწყობისა დათანადაფინანსების პროგრამით (http://gori.gov.ge/sajaro/1467622371.pdf),რომლის  ფარგლებში კონკურსებისთვისგამოყოფილია 10 000 ლარი. პროექტის განხორციელებისთვისაუცილებელია გამარჯვებული აპლიკანტის 20%-იანი ფინანსური თანამონაწილეობა.განაცხადებისმიღების ბოლოვადაა 05.11.2016 წ. შედეგები გამოცხადდება2016 წლის 15 ნოემბერს.საკონკურსო პროექტებიშეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: პროექტის ინოვაციურობა და   მდგრადობა-პროექტის შესაძლებლობა გააგრძელოსფუნქციონირება  ქ. გორისმუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპმოსწავლე-ახალგაზრდობისკულტურულ-საგანმანათლებლოცენტრის ბაზაზე) . პროექტისგანაცხადი მიიღება ელექტრონულ მისამართზეculture@gori.gov.ge . აპლიკაციის ფორმა განთავსებულია  მერიის ვებგვერდზე  www.gori.gov.ge.საკონკურსო პროექტებსგანიხილავს და შეარჩევს ქ.გორის მუნიციპალიტეტისმერიის სამუშაო  ჯგუფი. გამარჯვებულ კონკურსანტებს ეცობებათ ელექტრონული ფოსტისსაშუალებით.დამატებითიინფორმაციისა დაკონსულტაციისათვის შეგიძლიათმოგვწეროთ ელექტრონულმისამართზე: culture@gori.gov.ge ანდაგვიკავშირდეთ ტელეფონზე:599851774;
გადმოწერა