7 ოქტომბერს 10:00 საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:1.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის განათლების ხელშეწყობის თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 02 სექტემბრის №156 განკარგულებაში ცვლილების განხორციელების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ივანე ჩხიკვაძე/
საკითხი დამტკიცდა
2.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მისაღებად ელექტონული აუქციონის პირობების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 05 აგვისტოს №141 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
3. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ.პ მამუკა ბერიკაშვილისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის გამოხატვის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა
4. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, ა(ა)იპ გორის ასოციაცია „ფსიქეასათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა
5. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ.პ დინა ქუთათელაძესთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის გამოხატვის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა
6. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ.პ რევაზ ბუჩუკურისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის გამოხატვის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა პროექტის ალტერნატიული ვარიანტით.
7. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ვლადიმერ ლომსაძესთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის გამოხატვის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი გავიდა.
8. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, შპს „გორის კეთილმოწყობის სამსახურისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი გავიდა.
9. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ.პ ცირა მელიქიძესთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის გამოხატვის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი მერიამ გაითხოვა უკან გაითხოვა.
10. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების ანგარიში 2016 წლის განვლილი პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ივანე ჩხიკვაძე/
საკითხი დამტკიცდა
11. „ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სასაფლაოების მოწყობის მართვისა და მოვლა-პატრონობის სამსახურის 2014 წლის 2 აგვისტოდან 2016 წლის განვლილი პერიოდის ფინანსური ანგარიშის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. დავით რაზმაძე/
საკითხი დამტკიცდა
12. „ა(ა)იპ "სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახურის" 2016 წლის განვლილი პერიოდის საქმიანობის ანგარიშის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი დადებითად შეფასდა.
13. „გორის რაიონულ სასამართლოში ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირის დანიშვნის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.