გორის მერია აცხადებს კონკურსს  კულტურულ-საგანმანათლებლოპროექტების  თანადაფინანსების მოსაპოვებლად! 
კონკურსი ხორციელდება,,ქალაქგორის მუნიციპალიტეტისმერიის კულტურულიღონისძიებების ხელშეწყობისადა თანადაფინანსებისპროგრამის“ ფარგლებში.
კონკურსის მიზანია შემოქმედებითი  ადამიანების,    ახალგაზრდების  პიროვნული  და პროფესიულიზრდის ხელშეწყობა, ქალაქის კულტურული და საგანმანათლებლო სივრცის განვითარებისხელშეწყობა,  ახალი იდეების რეალიზების  ხელშეწყობა.
კონკურსში მონაწილეობაშეუძლიათ ფიზიკურპირებს, არასამთავრობო,არაკომერციულ ( არასამეწარმეო) იურიდიულ პირებს,საინიციატივო ჯგუფებს.საკონკურსოგანაცხადი უნდამოიცავდეს შემდეგპუნქტებს:1.        ზოგადიმიმოხილვა;2.        პრობლემისაღწერა;3.        მიზანი;4.        საქმიანობა;5.        საქმიანობისგრაფიკული გეგმა;6.        მოსალოდნელიშედეგები დაპროექტის მდგრადობა;7.        ბიუჯეტი;
 კონკურსი დაფინანსდება ქალაქგორის მუნიციპალიტეტისმერიის ბიუჯეტისმიზნობრივი კულტურულიღონისძიებების ხელშეწყობისადა თანადაფინანსებისპროგრამით(http://gori.gov.ge/sajaro/1467622371.pdf), რომლის  ფარგლებში კონკურსებისთვისგამოყოფილია 10 000 ლარი. კონკურსი განხორციელდება  2 ეტაპად და თითოეულ ეტაპზე 1000 ლარით  დაფინანსდება 5 პროექტი. სულ  დაფინანსდება 10 პროექტი.პროექტის განხორციელებისთვის აუცილებელია გამარჯვებულიაპლიკანტის 20%-იანი ფინანსური თანამონაწილეობა.
კონკურსის პირველ  ეტაპზე  პროექტების მიღებისბოლო ვადაა:01.08.2016 წ. შედეგები გამოცხადდება2016 წლის 15 აგვისტოს.მეორე ეტაპისკონკურსი გამოცხადდება15.10.2016 წ.  განაცხადებისმიღების ბოლოვადაა 05.11.2016 წ. შედეგები გამოცხადდება2016 წლის 15 ნოემბერს.
საკონკურსო პროექტები შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: პროექტის ინოვაციურობა და   მდგრადობა-პროექტის შესაძლებლობა გააგრძელოსფუნქციონირება  ქ. გორისმუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპმოსწავლე-ახალგაზრდობისკულტურულ-საგანმანათლებლოცენტრის ბაზაზე) .
პროექტის განაცხადი მიიღება ელექტრონულმისამართზე culture@gori.gov.ge .
აპლიკაციის ფორმა
საკონკურსო პროექტებს განიხილავსდა შეარჩევს ქ.გორის მუნიციპალიტეტისმერიის სამუშაო  ჯგუფი. გამარჯვებულ კონკურსანტებს ეცობებათ ელექტრონული ფოსტისსაშუალებით.
დამატებითი ინფორმაციისადა კონსულტაციისათვისშეგიძლიათ მოგვწეროთელექტრონულ მისამართზე:culture@gori.gov.ge ან დაგვიკავშირდეთტელეფონზე: 599851774; 599275591;