22 ივნისს,15:00 საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:
1. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების და გადახდის წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 თებერვლის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი2.“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების თანამშრომელთა და ქალაქ გორში მცხოვრები მრავალშვილიანი (4 და მეტი) ოჯახების წახალისების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი3.“ ქალაქ გორში ტურიტულ არეალებში ბიო ტუალეტების (მათ შორის სტაციონალური) დადგმის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი4.“ ქალაქ გორში წმინდა წყლის დასახლება ე.წ ვოლოგდის ბინებში სკვერის კეთილმოწყობის და ცენტრალური ქუჩიდან შესასვლელი გზის გაფართოების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი5. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეზღუდვის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი6. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბარაკების მდგომარეობის შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი7. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი8. “ქალაქ გორში მინი სპორტული მოედნების და სკვერების მოწყობისა და რეაბილიტაციის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი9.“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მიერ სარგებლობის უფლებით გაცემული მიწის ნაკვეთების პრივატიზების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი10.“ ქალაქ გორში სადგურის დასახლებაში საბავშვო ბაგა-ბაღის გახსნის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი11.“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ყიფიანის ქუჩაზე დრენაჟის მოწყობის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი12.“ ქალაქ გორში კომბინატის დასახლებაში მაცხოვრის აღდგომის ტაძრის მშენებლობის ხელშემწყობი ღონისძიების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი13.“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაციის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი14.“ ქალაქ გორში უფასო სასადილოების მოწყობის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი15.“ ქალაქ გორის ქუჩების სახელწოდებების მინიშნებისა და სახლებზე ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრების დაყენების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი16.“ქალაქ გორში მდინარე მეჯუდის კალაპოტის გაწმენდის სამუშაოების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი17.“ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება N1 საბავშვო ბაგა-ბაღის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი18.“ქალაქ გორში სანაგვე ურნების დაყენების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი19.“ქალაქ გორში თამარ მეფის ქუჩაზე სიჩქარის შემანელებლების დამონტაჟების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი20.“ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება N4 საბავშვო ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე სიჩქარის შემანელებლების დამონტაჟების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი21.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ელექტროფიკაციის დასახლებაში გაზიფიცირების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი22.“ქალაქ გორში ძმები რომელაშვილების ქუჩაზე 166-168 ბინების მიმდებარედ დრენაჟის მოწყობის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი23. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი24.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი25.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი26.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციიო კომისიის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 ოქტომბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი27.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 მარტის № 21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი28.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 03 ივლისის№51 დადგენილებაში „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების დადგენა“ ცვლილებების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი29.„სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ერთიანი სასწავლო-აღმზრდელობითი სისტემის მოქმედების წესებისა და სამუშაო რეჟიმის გარდამავალი დებულების დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს № 25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი30.„სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების-ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირების დაფინანსების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს N23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი31.“ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის შპს „ELITSERVICE“ -თან 2013 წლის 27 აგვისტოს გაფორმებულ აღნაგობის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 ივლისის N88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი32.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის სტრატეგიისა და სამოქამედო გეგმის შემუშავების შესახებ“ პროგრამის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი33.,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 თებერვლის №26 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი34.,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1მაისის №58 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი35.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, შპს „გორი კეთილმოწყობის სამსახურისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი36.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი37.“მუნიციპალიტეტის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით,სარგებლობის უფლებით, იჯარის ხელშეკრულებით გადასაცემი ქონების ქირის საწყისი თვიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი38.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი39.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, ა(ა)იპ საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი40.„ქალაქ გორში სადგურის დასახლების (სამადაშვილი,მარაბდელი,ზუბალაშვილი და მათთან მიმდებარე) ქუჩებზე დასამონტაჟებელი საგზაო ნიშნების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი41. “წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ჩასატარებლად და სააგიტაციო მასალის განსათავსებლად შენობა-ნაგებობების და ადგილების განსაზღვრის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი42.” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონებისსახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი43.“ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების №1 საბავშვო ბაგა-ბაღის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ”.
44.“ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე–ახალგაზრდობის კულტურულ–საგანმანათლებლო ცენტრის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ”.
აღნიშნულმა ბიურომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები კომისიების მიხედვით გადაანაწილა განსახილველად.