14 ივნისს,11:00 საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:
1. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 
/მომხს.ზურაბ როსებაშვილი/

წარმოდგენილ პროექტს საკრებულოს წევრებმა მუხლებრივად უყარეს კენჭი და ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს.