3 ივნისს,10:00 საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:
1.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართულ ოცნებაში ახალი წევრის მიღების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
აღნიშნული საკითხი ცნობად იქნა მიღებული.
2.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი გავიდა.
3.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების და გადახდის წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 თებერვლის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი არ გავიდა.
4.“ქალაქ გორში ი.გოგებაშვილის ქუჩის II-ე ჩიხში ასფალტის საფარის დაგების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა.
5.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების თანამშრომელთა და ქალაქ გორში მცხოვრები მრავალშვილიანი (4 და მეტი) ოჯახების წახალისების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.დავით რაზმაძე/
საკითხი არ დამტკიცდა.
6.“ქალაქ გორში ტურიტულ არეალებში ბიო ტუალეტების (მათ შორის სტაციონალური) დადგმის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ დამტკიცდა.
7. “ქალაქ გორში წმინდა წყლის დასახლება ე.წ ვოლოგდის ბინებში სკვერის კეთილმოწყობის და ცენტრალური ქუჩიდან შესასვლელი გზის გაფართოების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ დამტკიცდა.
8.“ქალაქ გორის მრავალბინიან სახლებში არსებული ლიფტების მოწესრიგების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ დამტკიცდა.
9.“ქალაქ გორში მშვიდობის გამზირი № 29-ში ეზოს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა.
10.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მიერ დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის წინაშე არსებული სარგებლობის უფლების ქირის დავალიანების გადახდისაგან განთავისუფლების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი არ გავიდა.
11.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეზღუდვის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი არ გავიდა.
12.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბარაკების მდგომარეობის შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი არ გავიდა.
13. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი არ გავიდა.
14.“ქალაქ გორში მინი სპორტული მოედნების და სკვერების მოწყობისა და რეაბილიტაციის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა.
15.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მიერ სარგებლობის უფლებით გაცემული მიწის ნაკვეთების პრივატიზების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი არ გავიდა.
16.„ქალაქ გორში სადგურის დასახლებაში საბავშვო ბაგა-ბაღის გახსნის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა.
17.„ქალაქ გორში კომბინატის დასახლებაში მაცხოვრის აღდგომის ტაძრის მშენებლობის ხელშემწყობი ღონისძიების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.დავით რაზმაძე/
საკითხი არ გავიდა.
18.„ქალაქ გორში უფასო სასადილოების მოწყობის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულები 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა.
19.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ყიფიანის ქუჩაზე დრენაჟის მოწყობის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულები 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა.
20.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაციის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა.
21.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქუჩების სანიაღვრე არხების მოწყობის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა.
22.“ქალაქ გორის ქუჩების სახელწოდებების მინიშნებისა და სახლებზე ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრების დაყენების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა.
23.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის შადრევნების რეაბილიტაციის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა.
24. “ა(ა)იპ კავშირი ჯიქისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.დავით რაზმაძე/
საკითხი არ გავიდა.
25. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 
/მომხს.დავით რაზმაძე/
საკითხი არ გავიდა.
26.„ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი საკრებულოს 2016 წლის 4 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
აღნიშნული საკითხი ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა.
27. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების, ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 მარტის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
აღნიშნული საკითხი დამტკიცდა.
28.”ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე პარკირების ადგილების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
აღნიშნული საკითხი ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა.
29. ,,ქალაქ გორში მესამე პირებზე პარკირების ორგანიზების უფლების გადაცემისას ყველა სახეობის პარკირების ადგილების სარგებლობისათვის საფასურის ზედა ზღვარის დაწესების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 01 მაისის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს.დავით რაზმაძე/
აღნიშნული საკითხი დამტკიცდა.
30. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს №20 დადგენილებაში „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
აღნიშნული საკითხი დამტკიცდა.
31. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის გავრცელების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი საკრებულოს 2015 წლის 6 ნოემბრის N87 დადგებილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
აღნიშნული საკითხი დამტკიცდა.
32.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის მოქალაქე ლილი დემურიშვილის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
აღნიშნული საკითხი დამტკიცდა.
33. “ მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, სასყიდლით, აღნაგობის ხელშეკრულებით შპს „სვგ მერკურისთვის“ -სთვის გადაცემაზე თანხმობის გამოხატვის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
აღნიშნული საკითხი დამტკიცდა.
34. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 თებერვლის №26 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
აღნიშნული საკითხი დამტკიცდა.
35.,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1მაისის №58 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
აღნიშნული საკითხი დამტკიცდა.
36. „მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, სასყიდლით, აღნაგობის ხელშეკრულებით შპს „შარკ 77“ -სთვის გადაცემაზე თანხმობის გამოხატვის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
აღნიშნული საკითხი დამტკიცდა.
37.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკი ახალბაღისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
აღნიშნული საკითხი დამტკიცდა.
38. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკი ახალბაღისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
აღნიშნული საკითხი დამტკიცდა.
39. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკი ახალბაღისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
აღნიშნული საკითხი გავიდა.
40. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ცალკეულ ქუჩებზე დამონტაჟებული და დასამონტაჟებელი საგზაო ნიშნების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
აღნიშნული საკითხი გავიდა.
41. „თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარებისათვის ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის N57 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
აღნიშნული საკითხი გავიდა.
42. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 2 აგვისტოს №15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
აღნიშნული საკითხი გავიდა.
43. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 მარტის №49 განკარგულებაში „ქალაქ გორში,გოგებაშვილის ჩიხში საგზაო ნიშნის 3.27 (გაჩერება აკრძალულია)გამთავსების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
აღნიშნული საკითხი გავიდა.
44. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და პომორსკიეს რეგიონის ქალაქებს შორის თანამშრომლობის სამოქმედო გეგმის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/ მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
აღნიშნული საკითხი გავიდა.
45. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.დავით რაზმაძე/
აღნიშნული საკითხი გავიდა.
46. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წელს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.დავით რაზმაძე/
აღნიშნული საკითხი გავიდა.
47. „ა(ა)იპქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ავთანდილ შოშიაშვილის სახელობის კრივის სპეციალიზებული სპორტული სკოლის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ივანე ჩხიკვაძე/
აღნიშნული საკითხი გავიდა.
48. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ტრანსპორტისა და საზოგადოებრივი მომსახურების განყოფილების მიერ 2015 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის განვლილი პერიოდის გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
აღნიშნული საკითხი გავიდა.
49. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის III კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
აღნიშნული საკითხი გავიდა.
50. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის თამარ თედლიაშვილის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
აღნიშნული საკითხი არ იქნა განხილული,რადგანაც ცხრა საკრებულოს წევრმა უარი განაცხადა კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღებაზე.