6 მაისს,10 :00 საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:1. ზაზა ზაზაშვილისთვის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობა
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/ 
აღნიშნული საკითხი ცნობად იქნა მიღებული.
2. ფრაქცია ქართული ოცნების შექმნის შესახებ ცნობად მიღება 
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
აღნიშნული საკითხი ცნობად იქნა მიღებული.
3. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე„ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
აღნიშნული საკითხი ჩავარდა.
4. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
აღნიშნული საკითხი ჩავარდა.
5. “უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის და გიორგობის დღეებთან დაკავშირებით ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების-ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების თანამშრომელთა და ქალაქ გორში მცხოვრები მრავალშვილიანი (4 და მეტი) ოჯახების წახალისების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. დავით რაზმაძე/
საკითხი ჩავარდა.
6. “ქალაქ გორში სადგურის დასახლებაში საბავშვო ბაგა-ბაღის გახსნის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი ჩავარდა.
7. “ქალაქ გორში ტურიტულ არეალებში ბიო ტუალეტების (მათ შორის სტაციონალური) დადგმის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი ჩავარდა.
8. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე აგრარული ბაზრის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
აღნიშნული საკითხი თავმჯდომარემ უკან გაითხოვა.
9. “ქალაქ გორში ი.გოგებაშვილის ქუჩის II-ე ჩიხში ასფალტის საფარის დაგების შესახებ”ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი ჩავარდა
10. “ქალაქ გორში მშვიდობის გამზირი №27-29-ში ეზოს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი ჩავარდა
11. „ქალაქ გორში წმინდა წყლის დასახლება ე.წ ვოლოგდის ბინებში სკვერის კეთილმოწყობის და ცენტრალური ქუჩიდან შესასვლელი გზის გაფართოების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი ჩავარდა
12. “ქალაქ გორში მშვიდობის გამზირი № 10ა-ში კორპუსებს შორის მიწის ნაკვეთზე სკვერის კეთილმოწყობის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი ჩავარდა
13. “ქალაქ გორში კომბინატის დასახლებაში მაცხოვრის აღდგომის ტაძრის მშენებლობის ხელშემწყობი ღონისძიების შესახებ “ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.დავით რაზმაძე/
საკითხი ჩავარდა
14. “ქალაქ გორის მრავალბინიან სახლებში არსებული ლიფტების მოწესრიგების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი ჩავარდა
15. “ქალაქ გორში უფასო სასადილოების მოწყობის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი ჩავარდა
16. “ქალაქ გორში მცხოვრები თამარ ქებაძის ოჯახის ერთჯერადი დახმარების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ივანე ჩხიკვაძე/
საკითხი ჩავარდა
17. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მიერ სარგებლობის უფლებით გაცემული მიწის ნაკვეთების პრივატიზების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი ჩავარდა
18. “ქალაქ გორში გორიჯვრის ქუჩა N26-ში ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის პრივატიზების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი ჩავარდა
19. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეზღუდვის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი ჩავარდა
20. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მიერ დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის წინაშე არსებული სარგებლობის უფლების ქირის დავალიანების გადახდისაგან განთავისუფლების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი ჩავარდა
21. გორში ყოფილი აგრარული ბაზრის ტერიტორიაზე არსებული მდგომარეობისა და მერიის მხრიდან გატარებული ღონისძიებები
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
ცნობად იქნა მიღებული.
22. “ქალაქ გორში მინი სპორტული მოედნების და სკვერების მოწყობისა და რეაბილიტაციის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი ჩავარდა
23. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში პრემიის ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი ჩავარდა
24. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების დადგენის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 03 ივლისის№51 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტისაკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი გავიდა ხმათა უმრავლესობით.
25. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 მარტის № 22 დადგენილებაში „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის (ადმინისტრაციული ორგანოს დაპირების), ნასყიდობის ხელშეკრულებისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი გავიდა
26. „სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფინანსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. დავით რაზმაძე/
საკითხი გავიდა
27. “მუნიციპალიტეტის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ხელშეკრულებით გადასაცემი ქონების ქირის საწყისი თვიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი გავიდა
28. “მუნიციპალიტეტის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით,სარგებლობის უფლებით, იჯარის ხელშეკრულებით გადასაცემი ქონების ქირის საწყისი თვიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი გავიდა
29. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, ა(ა)იპ „გორელ ფოტოგრაფთა კლუბისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი გავიდა
30. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ს.ს „იავნანსთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის გამოხატვის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი გავიდა
31. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სერგი მაკალათიას სახელობის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი გავიდა
32. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი გაითხოვა მერიამ.
33.“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ.პ ნინო იმერლიშვილისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი გავიდა
34. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 თებერვლის №26 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი გავიდა
35. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1მაისის №58 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი გავიდა
36. “ქალაქ გორში ცალკეულ ქუჩებზე დამონტაჟებული და დასამონტაჟებელი საგზაო ნიშნების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი გავიდა
37. “ქუჩის სახელდების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი გავიდა
38. „ეკონომიკური განვითარების სამსახურის სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების განყოფილების 2015 წლის და მიმდინარე 2016 წლის განვლილი პერიოდის ანგარიში და ინფორმაცია დაგეგმილი სამუშაოების თაობაზე“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
საკითხი გავიდა
39. „ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ვანო მურადელის სახელობის სამუსიკო სკოლის მიერ გაწეული საქმიანობის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
საკითხი დადებითად შეფასდა.
40. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის თამარ თედლიაშვილის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
აღნიშნული საკითხი,განცხადების საფუძველზე, ინიციატორებმა უკან გაითხოვეს.