21 მარტს 15:00 საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:1. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.2. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის №94 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.3. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 მარტის N 13 დადგენილებაში „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში საქმისწარმოების დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების და ტაბელის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.4. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის 2016 წლის სოციალური პროექტების თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.5. „ქალაქ გორში სტადიონების, სპორტული მოედნების, ბულვარების, ხეივნების, სკვერების, ბარების და პარკების მოწყობისა და რეაბილიტაციიც გეგმის შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.6. „ქალაქ გორში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.7. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტსა და გორის მუნიციპალიტეტს შორის 2015 წლის 8 თებერვალს გაფორმებული უზუფრუქტის ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.8. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე აგრარული ბაზრის შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.9. „ქალაქ გორში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ხელშეწყობის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.10. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების- ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფინანსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.11. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანების თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.12. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.13. „ქალაქ გორში, 26 მაისის ქუჩის მარცხენა მხარეს, ავტოსადგურის მიმდებარედ საგზაო ნიშნის 3.27 (გაჩერება აკრძალულია) განთავსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.14. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის შ.პ.ს „გორის კეთილმოწყობის სამსახურზე“ ავტომანქანების პარკირების ორგანიზების უფლების უსასყიდლოდ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.15. „ქალაქ გორში, სატრანსპორტო საშუალებების პრაქტიკული მართვის სწავლების ადგილების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.16. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 თებერვლის №26 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.17. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1მაისის №58 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე”ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.18 „მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ხელშეკრულებით გადასაცემი ქონების ქირის საწყისი თვიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.19. „მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ხელშეკრულებით გადასაცემი ქონების ქირის საწყისი თვიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.20. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ხელშეკრულებით ფიზიკური პირისთვის, გიორგი თაყაძისთვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.21. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 2014წ 03 აპრილს გაფორმებულ აღნაგობის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.22. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ/პ ეკატერინე ხმიადაშვილისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.23. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ/პ ეკატერინე ლომიძისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.24. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ.პ ნინო თომაშვილისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.25. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ.პ მზია ცერაძისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.26. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ.პ გელა თეთრუაშვილისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.27. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ“ .28. ა(ა)იპ ,, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლის’’ მიერ 2014 წლის 2 აგვისტოდან 2016 წლის 17 თებერვლამდე გაწეული მუშაობის ფინანსური ანგარიშის თაობაზე.29. „ა(ა)იპ ,, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის ცენტრალური სასპორტო სკოლის’’ მიერ 2015 წლის 2 ნოემბრიდან 2016 წლის 18 მარტამდე განვლილ პერიოდში გაწეული მუშაობის ფინანსური ანგარიშის თაობაზე.30. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების მიერ 2015 წლის და 2016 წლის განვლილ პერიოდში გაწეული საქმიანობის ანგარიში გარე განათების თაობაზე“.31. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების მიერ 2015 წლის და 2016 წლის განვლილ პერიოდში გაწეული საქმიანობის ანგარიში დასუფთავების თაობაზე“.32. ა(ა)იპ ,,ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის” მიერ 2015 წლის და 2016 წლის განვლილი პერიოდის გაწეული მუშაობის ანგარიშის თაობაზე“.33. ა(ა)იპ ,,ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის” მიერ 2014 წლის 2 აგვისტოდან 2016 წლის განვლილი პერიოდის გაწეული მუშაობის ანგარიშის თაობაზე“.