16 მარტს 11:00 საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:1. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს. დავით რაზმაძე/
2. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების დადგენის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი საკრებულოს 2015 წლის 3 ივლისის N 51 დადგებილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს.მინდია გოდერძიშვილი/
3.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში საქმისწარმოების დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების და ტაბელის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს.მინდია გოდერძიშვილი/
4.„ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში განათლების ხელშეწყობის თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.ივანე ჩხიკვაძე/ 
5.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მიზნობრივი კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
6 .„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სასკოლო მზაობის ცენტრის დაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
7.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტის განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.ივანე ჩხიკვაძე/
8. „ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი დილა GEORGIA GORI CITI HALL Municipaliti NLP Football Club DILA unter Tengiz Burjanadze” -სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
9.ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ფ/პ გოჩა ომაძისთვის თხოვების ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
10. „ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ფ/პ ნუგზარ ინჯიასთვის თხოვების ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
11. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ფ/პ მურაზ ცერცვაძესთვის თხოვების ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
12. „მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ხელშეკრულებით გადასაცემი ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
13..“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შპს „ჯეო დისტრიბუშენ გრუპისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
14. „ქალაქ გორში, ჩკალოვის ჩიხში და გურამიშვილის ქ.N 70 -ში მდებარე მრავალბინიანსაცხოვრებელი სახლის ტერიტორიაზე შემავალ გზაზე საგზაო ნიშნის 3.27 (გაჩერება აკრძალულია) განთავსების შესახებ.“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
15.„ქალაქ გორში, გოგებაშვილის ჩიხში საგზაო ნიშნის 3.27 (გაჩერება აკრძალულია) განთავსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
16.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის № 1, 2, 7 და 18 საბავშვო ბაგა-ბაღების დროებით საიჯარო ქირის დაფინანსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს.დავით რაზმაძე/
17.„სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფინანსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.დავით რაზმაძე/
18 „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის II კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.მინდია გოდერძიშვილი/
საკრებულოს სხდომას ესწრებოდა 12 საკრებულოს წევრი,სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული ყველა საკითხი ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა,კენჭისყრის პროცესებში მონაწილეობა არ მიიღო საკრებულოს წევრმა მინდია გოდერძიშვილმა.