2016 წლის 14 მარტს 15:00 საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:1. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე.
/მომხს. დავით რაზმაძე/
2. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების დადგენის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი საკრებულოს 2015 წლის 3 ივლისის N 51 დადგებილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე.
/მომხს.მინდია გოდერძიშვილი/
3.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში საქმისწარმოების დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების და ტაბელის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე.
/მომხს.მინდია გოდერძიშვილი/
4.„ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში განათლების ხელშეწყობის თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე. 
/მომხს.დავით რაზმაძე/ 
5.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მიზნობრივი კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე.
/მომხს.დავით რაზმაძე/ 
6 .„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სასკოლო მზაობის ცენტრის დაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე.
/მომხს.დავით რაზმაძე/ 
7.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტის განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე. 
/მომხს.ივანე ჩხიკვაძე/
8. „ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი დილა GEORGIA GORI CITI HALL Municipaliti NLP Football Club DILA unter Tengiz Burjanadze” -სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
9.ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ფ/პ გოჩა ომაძისთვის (პ/ნ 59001028815) თხოვების ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე. 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
10. „ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ფ/პ ნუგზარ ინჯიასთვის (პ/ნ 59001017244) თხოვების ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე. 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
11. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ფ/პ მურაზ ცერცვაძესთვის (პ/ნ 59001032938) თხოვების ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე. 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
12. „მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით,სარგებლობის უფლებით, იჯარის ხელშეკრულებით გადასაცემი ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი ს თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
13..“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შპს „ჯეო დისტრიბუშენ გრუპისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე. 
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
14. „ქალაქ გორში, ჩკალოვის ჩიხში და გურამიშვილის ქ.N 70 -ში მდებარე მრავალბინიანსაცხოვრებელი სახლის ტერიტორიაზე შემავალ გზაზე საგზაო ნიშნის 3.27 (გაჩერება აკრძალულია) განთავსების შესახებ.“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე. 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
15.„ქალაქ გორში, გოგებაშვილის ჩიხში საგზაო ნიშნის 3.27 (გაჩერება აკრძალულია) განთავსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე. 
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
16.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის № 1, 2, 7 და 18 საბავშვო ბაგა-ბაღების დროებით საიჯარო ქირის დაფინანსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე. 
/მომხს.დავით რაზმაძე/
17.„სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფინანსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2016 წლის 16 მარტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე.
/მომხს.დავით რაზმაძე/
18 „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის II კვარტლის სამუშაო გეგმის განხილვა.
/მომხს.მინდია გოდერძიშვილი/