25 იანვარს,15:00საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:1. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ საკრებულოს წევრების 2016 წლის 5 იანვრის N „კოლ-02“ განცხადების განხილვა
2. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
3. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 4 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
4. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის და აუქციონზე გატანილი ქონების საპრივატიზებო საფასურის საგარანტიო თანხის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
5. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის ფორმის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
6. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს №20 დადგენილებაში „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
7. ,,სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ერთიანი სასწავლო-აღმზრდელობითი სისტემის მოქმედების წესებისა და სამუშაო რეჟიმის გარდამავალი დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №25 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
8. „სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფინანსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
9. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, შპს „გორი-სიტისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
10. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
11. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯიასთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
12. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შპს ტელეკომპანია „დიასთვის“ პირდაპირიგანკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
13. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის შ.პ.ს „გორის კეთილმოწყობის სამსახურ“-ზე ავტომანქანების პარკირების ორგანიზების უფლების უსასყიდლოდ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
14. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 თებერვლის №26 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
15. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1მაისის №58 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
16. საკრებულოს აპარატის მიერ 2015 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში
17. ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გურამ პაპიტაშვილის სახელობის ჭიდაობის კომპ.სპორტული სკოლის მიერ 2014 წლის აგვისტოდან 2016 წლამდე გაწეული მუშაობის ანგარიში.
18. ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ 2014 წლის 2 აგვისტოდან 2016 წლის 1 იანვრამდე განვლილი პერიოდის ფინანსური ანგარიში
19. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის, უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილების მიერ 2015 წლის განვლილ პერიოდში გაწეული 
საქმიანობის ანგარიში
20. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ნინო ზურაბიშვილის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ საკრებულოს წევრების 2016 წლის 5 იანვრის N „კოლ-03“ განცხადების განხილვა 
21. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის ზურაბ როსებაშვილის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ საკრებულოს წევრების 2016 წლის 5 იანვრის N „კოლ-01“ განცხადების განხილვა
22. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ზაზა მეზვრიშვილის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ საკრებულოს წევრების 2015 წლის 5 იანვრის N „კოლ-04“ განცხადების განხილვა
23. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ივანე ჩხიკვაძის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ საკრებულოს წევრების 2016 წლის 5 იანვრის N „კოლ-05“ განცხადების განხილვა
24. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის დავით რაზმაძის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ საკრებულოს წევრების 2016 წლის 5 იანვრის N „კოლ-06“ განცხადების განხილვა
25. ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატები-გორელების“ დაფუძნების შესახებ.