4 იანვარს 10:00საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით: 
1. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
2. ”ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს N 9 დადგენილებაში „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულბა“-ში ცვლილებების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
3.” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპიური დებულების დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
4. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს №20 დადგენილებაში „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს. დავით რაზმაძე/
5. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების, ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 მარტის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს. ზურაბ როსებაშვილი/
6. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 თებერვლის №26 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
7. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1მაისის №58 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
8. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვისათვის საწვავის ლიმიტის დაწესების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს № 20 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
9. „თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარებისათვის ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის N57 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
10. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის მოქალაქე მზია ოქრუაშვილის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
11.” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შ.პ.ს „ახალი ქსელებისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/ მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
12. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ხელშეკრულებით ფიზიკური პირისთვის, გიორგი თაყაძისთვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
13. „სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფინანსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.თამარ თედლიაშვილი/
14. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის გორის სერვისცენტრის მიერ 2015 წლის მაისიდან 2015 წლის 8 დეკემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში და ინფორმაცია შემდგომში დაგეგმილი სამუშაოების თაობაზე“ 
/მომხს. ზურაბ როსებაშვილი/
15. „ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გაზეთის „გორის მაცნე“ მიერ 2014 წლის 2 აგვისტოდან 2015 წლის 8 დეკემბრამდე გაწეული მუშაობის ანგარიშის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/ მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
16.“ ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკი „ახალბაღის“ მიერ 2015 წლის აგვისტოდან 2015 წლის დეკემბრამდე გაწეული მუშაობის ფინანსური ანგარიშის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. დავით რაზმაძე/
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ფრაქცია "ქართული ოცნების" თავმჯდომარემ თანამდებობა დატოვა. იოსებ ფალელაშვილმა განაცხადება, ამის შესახებ საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე გააკეთა.იოსებ ფალელაშვილი საკრებულოში დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსით დარჩება. რაც შეეხება საკრებულოს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს,საკრებულოს წევრებმა ყველა საკითხი დაამტკიცეს,გარდა მეოთხე და მეთორმეტე საკითხებისა.