დღეს,21 დეკემბერს 15:00 საათზე,ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:1. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვარა 2015 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე.
/მომხს. დავით რაზმაძე/
2. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
3 ”ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს N 9 დადგენილებაში „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულბა“-ში ცვლილებების შეტანის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
4.” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპიური დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 
5. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს №20 დადგენილებაში „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
6. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების, ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 მარტის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
7. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 თებერვლის №26 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
8. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1მაისის №58 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
9. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვისათვის საწვავის ლიმიტის დაწესების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს № 20 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
10. „თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარებისათვის ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის N57 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
11. „ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის მოქალაქე მზია ოქრუაშვილის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
12.” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შ.პ.ს „ახალი ქსელებისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის გამოხატვის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
13. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ა(ა)იპ “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბისთვის დილა GEORGIA GORI CITI HALL Municipaliti NLP Football Club DILA unter Tengiz Burjanadze” თხოვების ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
14. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ხელშეკრულებით ფიზიკური პირისთვის, გიორგი თაყაძისთვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
15. „სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფინანსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
16.“ქუჩის სახელდების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
17. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის გორის სერვისცენტრის მიერ 2015 წლის მაისიდან 2015 წლის 8 დეკემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში და ინფორმაცია შემდგომში დაგეგმილი სამუშაოების თაობაზე.
18. ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გაზეთის „გორის მაცნე“ მიერ 2014 წლის 2 აგვისტოდან 2015 წლის 8 დეკემბრამდე გაწეული მუშაობის ანგარიში და განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია.
19. ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკი „ახალბაღის“ მიერ 2015 წლის 27 ივლისიდან 2015 წლის 8 დეკემბრამდე განვლილი პერიოდის ფინანსური ანგარიში.