4 დეკემბერს,10:00საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:
1. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს. დავით რაზმაძე/
2. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 მარტის N 21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/ მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
3. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფარგლებში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 03 აპრილის №34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 
/მომხს.ზურაბ როსებაშვილი/
4.” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 
/ მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
5. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
6. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 თებერვლის №26 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
7. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1მაისის №58 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
8. “აღნაგობის ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
9. ”ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ/პ ნატო ლიპარტელიანისთვის (პ/ნ 59001019011) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
10. “მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
11. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შპს „ჯეო დისტრიბუშენ გრუპისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
12. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში 2016 წელს განსახორციელებელ პროექტებთან დაკავშირებით წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზურაბ როსებაშვილი/
13. “ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარის 2014 წლის 2 აგვისტოდან 2015 წლის 20 ნოემბრამდე განვლილი პერიოდის ანგარიში და ინფორმაცია შემდგომში დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/ მომხს. ზურაბ როსებაშვილი/
14. „ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი „გორის“ 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან 2015 წლის 20 ნოემბრამდე განვლილი პერიოდის ანგარიშის შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
15.“ ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გორის სანარგე მეურნეობის 2014 წლის 2 აგვისტოდან 2015 წლის 20 ნოემბრამდე განვლილი პერიოდის ფინანსური ანგარიშის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/ მომხს. დავით რაზმაძე/
16 „.ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის III კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შეასახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/ მომხს. დავით რაზმაძე/
17. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/ მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
აღნიშნული საკითხები ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა, გარდა დღის წესრიგით გათვალისწინებული მეოთხე საკითხისა,რომელიც მერიამ უკან გაითხოვა ხელახლა შესასწავლად.