26 ნოემბერს,15:00სათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:1.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე.
/მომხს. დავით რაზმაძე/
2. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 მარტის N 21 დადგენილებაში „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესი“-ში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე.
/ მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
3. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 03 აპრილის N 34 დადგენილებაში „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფარგლებში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზების წესები“-ში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე. 
/მომხს.ზურაბ როსებაშვილი/
4.” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპიური დებულების
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე.
/ მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
5. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე.
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
6. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 თებერვლის №26 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
7. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1მაისის №58 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
8. “აღნაგობის ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
9. ”ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ/პ ნატო ლიპარტელიანისთვის (პ/ნ 59001019011) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
10. “მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
11. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შპს „ჯეო დისტრიბუშენ გრუპისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე.
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
12. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში 2016 წელს განსახორციელებელ პროექტებთან დაკავშირებით წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე.
/ მომხს. ზურაბ როსებაშვილი/
13. ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარის 2014 წლის 2 აგვისტოდან 2015 წლის 20 ნოემბრამდე განვლილი პერიოდის ანგარიშის და ინფორმაცია შემდგომში დაგეგმილი სამუშაოების თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე.
/ მომხს. ზურაბ როსებაშვილი/
14. ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი „გორის“ 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან 2015 წლის 20 ნოემბრამდე განვლილი პერიოდის ანგარიშის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე.
/მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
15. ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გორის სანარგე მეურნეობის 2014 წლის 2 აგვისტოდან 2015 წლის 20 ნოემბრამდე განვლილი პერიოდის ფინანსური ანგარიშის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე.
/ მომხს. დავით რაზმაძე/
16. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის III კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე. 
/ მომხს. დავით რაზმაძე/
17. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შემუშავება და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2015 წლის 4 დეკემბრის სხდომაზე.
/ მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
18. .„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი/ რიგგარეშედ/