დღეს,2 ოქტომბერს 10:00საათზე,ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:
1. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
2. „ქალაქ გორში, სსიპ ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმის მიმდებარე სკვერში ი.ბ. ჯუღაშვილის (სტალინის) ძეგლის განთავსების ადგილის განსაზღვრის და ძეგლის განთავსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/ 
3. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს თამარ თედლიაშვილი/
4. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს თამარ თედლიაშვილი/
5. „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 აგვისტოს №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს თამარ თედლიაშვილი/
6. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ორგანოებში საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 მარტის № 24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს თამარ თედლიაშვილი/
7. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 მარტის № 21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს თამარ თედლიაშვილი/
8. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების და გადახდის წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 თებერვლის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს თამარ თედლიაშვილი/
9. „მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
10. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
11. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
12. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შპს „თიბისი ფეისთვის“ სარგებლობის
უფლებით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
13. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შპს „მაგთიკომისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
14. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ვალიკო დოლიაშვილისთვის სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
15. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ა(ა)იპ „ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გორის სანერგე მეურნეობისთვის” სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო აღნაგობის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
16. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ.პ ავთანდილ საბაშვილისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
17. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ.პ დავით ბერიანიძესთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
18. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ.პ ვერა თეთრუაშვილისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
19. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ.პ თინა რაზმაძისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
20. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ.პ მერაბ ბერიანიძისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
21. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ფ.პ ქეთევან ხუროშვილისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
22. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული ობიექტის სახელდების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ლერი ლაფაჩი/
23. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთისთვის სკვერის სტატუსის მინიჭების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
24. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის მდგომარეობის შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
25.„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს თამარ თედლიაშვილი/
26. „ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი ,,დილა“ GEORGIA Gori CITY HALL Municipality NLP Football Club DILA under Tengiz Burjanadze”-ს მიერ 2014 წლის 2 აგვისტოდან 2015 წლის პირველ სექტემბრამდე პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
/თანამომხს. გიორგი ტუღუში/
27. “ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების მიერ 2015 წლის განმავლობაში საავტომობილო გზების, ქუჩების რეაბილიტაციის და ორმოულების შევსების შესახებ ანგარიშის და შემდგომში დაგეგმილი სამუშაოების თაობაზე ინფორმაციის შესახებ ანგარიშის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.ლერი ლაფაჩი/
/თანამომხს. იაგო წიკლაური/
28. „ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი გორის“ მიერ 2014 წლის პირველი ოქტომბრიდან გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს.პაპუნა კობერიძე/
/ თანამომხს. გიორგი წულუკიძე/
სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული პირველი საკითხის განხილვა მოხდა მუხლობრივად და დადგენილების პროექტი დამტკიცდა მე-7 მუხლის გარეშე. მეორე საკითხის ნაცვლად დეპუტატებმა განიხილეს ოცდამეხუთე საკითხი,რომელიც საკრებულოს წევრებმა არ დაამტკიცეს. მეცხრე საკითხის განხილვა მერიის წინადადებით გადაიდო.მეათე საკითხი საკრებულოს წევრებმა არ დაამტკიცეს, ხოლო დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხები დეპუტატებმა ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს.