დღეს,27ივლისს,15 00 საათზე,ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:1. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
2. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის (დაფინანსების წყარო ადგილობრივი ბიუჯეტი) დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის № 50 განკარგულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
3. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის (დაფინანსების წყარო ადგილობრივი ბიუჯეტი) დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის № 50 განკარგულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
4. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
5. „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
6. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 თებერვლის N 16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
7. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 მარტის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
8. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 თებერვლის №26 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
9. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1 მაისის №58 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
10. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ა(ა)იპ „კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრისთვის“ სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
11. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების დავით დადიანისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
12. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ჯუმბერ ხვედელიძისთვის სარგებლობის უფლებით(იჯარის ხელშეკრულებით) გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
13. “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების ა(ა)იპ „საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციის“ სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო აღნაგობის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის გამოხატვის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
14. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის გავრცელების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
15. ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის“ ფინანსური ანგარიში.
16. ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკი ახალბაღის“ ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ.
17. ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკი ახალბაღის“ ფინანსური ანგარიში.
18. ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების ანგარიში 2014 წლის 2 აგვისტოდან განვლილ პერიოდში და 2015 წელს ადგილობრივი გზების შენახვის, მოვლა-პატრონობის, განვითარების გეგმების, მიმდინარე პროგრამების და შესრულებული სამუშაოების და გარე განათების განვითარებასთან დაკავშირებით შესრულებული, მიმდინარე და დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ.
19. ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოს“ ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ.
20. ანგარიში სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ.
დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები კომისიებს დაეწერათ განსახილველად.