კომისიები - სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია: